Warunki korzystania z serwisu

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z serwisu, Agencji Castingowej OUTSIDE

§ 1. Informacje podstawowe i definicje.
Administratorem serwisu jest OUTSIDE IZABELA KICKA z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa 40

Przez określenie serwis rozumie się witrynę internetową w adresie www.outside.com.pl, wszystkie podstrony i subdomeny, zawartość tekstową i graficzną tych stron.

Przez określenie użytkownik rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu to jest przeglądającą strony serwisu przez przeglądarkęinternetową i inne aplikacje korzystające z technologii Internetowych. Przez określenie model rozumie się zarejestrowanego użytkownika serwisu lub osobę posiadającą zawartą umowę cywilno-prawną z Administratorem w zakresie wykonywania pracy modela/ki, hostessy, statysty, aktora, uczestnika programu TV. Przez określenie profil rozumie się wszelkie dane modela, jego opis i fotografie.

Statutowym działaniem serwisu jest:
Nabór kandydatów do statystowania w filmach i reklamach, epizodystów, aktorów, modeli. Pozyskiwanie zleceń dla zarejestrowanych użytkowników

§ 2. Korzystanie z serwisu

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia, w innym przypadku użytkowanie musi następować za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Niektóre treści dostępne są po uprzedniej autoryzacji (zalogowaniu się) w serwisie.
Rejestracja w serwisie pozwalająca na autoryzację jest dobrowolna.

Użytkownicy mają możliwość publikowania swoich profili po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Prezentowane publicznie treści profilu zawierać będą imię modela, dane opisowe oraz fotografie. Pozostałe dane profilu przeznaczone są dla Administracji serwisu w celu zapewnienia działania statutowego. Użytkownik zgłaszający swój profil oświadcza, że podane dane są prawdziwe i posiada wszelkie prawa autorskie do zamieszczanych i użytkowania zgłaszanych fotografii.
Użytkownik zamieszczający profil w serwisie musi być osobą pełnoletnią lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W takim przypadku, rodzic lub opiekun prawny działa w imieniu osoby niepełnoletniej i za nią odpowiada.
Użytkownicy udostępniający na stronach serwisu fotografie, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie, przetwarzanie, oznaczanie i kadrowanie tych fotografii oraz ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia ich na stronach serwisu. Użytkownicy udostępniający na stronach serwisu fotografie, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Administratorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania, oznaczania, kadrowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych użytkowników w zakresie dozwolonego użytku. Administrator ma prawo odmowy publikacji profilu bez podania przyczyny.
Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu. Za wyjątkiem użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 3. Prywatność i bezpieczeństwo danych
Administratorem danych osobowych zamieszczanych w serwisie jest OUTSIDE IZABELA KICKA z siedzibą w Krakowie 31-056, ul. Józefa 40, NIP8681101320
Wszelkie dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania i realizowania statutowych celów serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych.

Zakres powierzonych danych obejmuje wszystkie dane, które zostaną wprowadzone przez użytkownika, a przede wszystkim: Imię i nazwisko, opiekun prawny, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, płeć, waga, wzrost, wymiary i opis sywetki, oczu, włosów, region zamieszkania, region realizacji zleceń, preferencje i doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, fotografia oraz nagranie wideo z głosem.
Uzytkownik, zgłaszając profil wyraża zgodę na publikację w Internecie swoich danych opisanych w § 2. pkt.5. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych oraz fotografii.
Administrator może przekazywać zgromadzone dane osobowe za zgodą użytkownika. Dane te będą udostępniane innym podmiotom w celu realizacji castingu i wyboru obsady, kontrahentom i współpracownikom Administratora a w szczególności agencjom reklamowym, reżyserom, reżyserom obsady, producentom, scenografom, charakteryzatorom, kostiumografom, pracownikom Agencji Castingowej OUTSIDE, wszelkim osobom i instytucjom zaangażowanym w projekt.
Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych osobowych, zdjęć oraz profilu z serwisu samodzielnie lub po zgłoszeniu takiej dyspozycji pisemnie na adres administratora lub na e-mail adres outside@outside.com.pl

§ 4. Postanowienia końcowe
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem użytkowanie serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub błędne dane zamieszczane przez użytkowników serwisu.
Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: outside@outside.com.pl
O zmianach regulaminu Administrator będzie informował na ogólnodostępnych stronach serwisu.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018

Wyślij wiadomość do Outside